Instrukcja gromady zuchowej

Instrukcja gromady zuchowej

Instrukcja gromady zuchowej
- załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.


Postanowienia ogólne
1.Podstawy prawne działania gromady zuchowej określa § 30 Statutu ZHP, stanowiący, że rozpoczęcie działalności podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP wymaga zgody właściwego komendanta hufca. W szczególnie uzasadnionych wypadkach utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej może nastąpić także za zgodą komendanta chorągwi albo Naczelnika ZHP.
2.Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o instruktorze i drużynowym, stosuje się odpowiednio do instruktorki i drużynowej. Określenie zuch odnosi się tak do dziewczynki, jak i chłopca.
3.Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o gromadzie, należy przez to rozumieć gromadę zuchową. W wyjątkowych sytuacjach w gromadzie oprócz szóstek zuchowych mogą działać inne małe grupy (np. zastępy, patrole); wówczas stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące drużyny wielopoziomowej.

Rozpoczęcie działalności gromady
4.Warunkami utworzenia gromady próbnej są:
1)uzyskanie zgody właściwego komendanta;
2)spełnienie przez drużynowego warunków określonych w pkt. 11;
3)zatwierdzenie we właściwej komendzie planu pracy gromady na okres próbny.
5.Po spełnieniu powyższych wymagań właściwy komendant zatwierdza gromadę na okres próbny oraz mianuje drużynowego i opiekuna (jeśli drużynowy nie jest pełnoletni). W okresie próbnym gromada posługuje się nazwą zawierającą określenie “próbna”.
6.Okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy.
7.Warunkiem pozytywnego zamknięcia okresu próbnego jest:
1)praca zgodna z metodyką zuchową;
2)własna obrzędowość;
3)pozytywna ocena realizacji planu pracy okresu próbnego;
4)osiągnięcie liczebności minimum 16 członków gromady (w szczególnych wypadkach komenda hufca może obniżyć te liczbę do 12).
8.Po zamknięciu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym:
1)właściwa komenda nadaje gromadzie numer i nazwę;
2)zuchy mogą składać Obietnicę Zucha;
3)gromada ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych we właściwej komendzie.
4)gromada ma prawo organizowania kolonii i zimowisk.
9.Rozpoczęcie i zamknięcie okresu próbnego, zatwierdzenie gromady, mianowanie drużynowego i opiekuna ogłaszane jest w rozkazie właściwego komendanta.
10.Dzieci oraz funkcyjni do lat 16 mogą należeć do gromady za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Funkcyjni gromady
11.Drużynowym może być tylko instruktor ZHP lub członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, po ukończeniu kursu drużynowych zuchowych, który złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia gromady. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni, właściwy komendant wyznacza pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne zobowiązanie do pełnienia tej funkcji.
12.Drużynowy:
1)kieruje pracą gromady zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi ZHP oraz innymi przepisami prawa;
2)odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady;
3)odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy gromady;
4)odpowiada za prowadzenie dokumentacji gromady;
5)odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie spisu harcerskiego w gromadzie,
6)odpowiada za gospodarkę gromady;
7)przygotowuje następcę na funkcję drużynowego;
8)współpracuje z rodzicami zuchów i środowiskiem działania gromady;
9)podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną;
10)bierze czynny udział w działaniach hufca;
11)uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z właściwej komendy;
12)reprezentuje gromadę;
13)przyjmuje i zwalnia członków gromady;
14)przyznaje gwiazdki i sprawności;
15)dopuszcza do złożenia Obietnicy Zucha;
16)przyjmuje Obietnicę Zucha – jeśli jest instruktorem ZHP.
13.Drużynowemu w prowadzeniu gromady pomaga co najmniej jeden przyboczny. W gromadach koedukacyjnych przynajmniej jeden przyboczny powinien być innej płci niż drużynowy.
14.Drużynowy może powołać innych funkcyjnych gromady.
15.Opiekun gromady:
1)odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady;
2)odpowiada za gospodarkę gromady;
3)czuwa nad prawidłowością działań wychowawczych drużynowego.
1 2


Instrukcja gromady zuchowej

ciąg dalszy

System pracy gromady
16.Gromada pracuje zgodnie z metodyką zuchową.
17.Drużynowy planuje i prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha, potrzeby zuchów, rodziców i środowiska działania oraz propozycje programowe ZHP.
18.Gromada dba o stworzenie ciągu wychowawczego przez współpracę z drużyną harcerską.
19.Gromada składa się z co najmniej dwóch szóstek. Szóstka powinna liczyć od 5 do 7 zuchów.
20.Zbiórki gromady odbywają się regularnie.
21.Najważniejsze decyzje w gromadzie podejmowane są w kręgu rady. W skład kręgu rady wchodzą wszyscy członkowie gromady oraz jej opiekun.
22.Gromada, również w okresie próbnym, zbiera składki członkowskie i przekazuje odpowiednią ich część do właściwej komendy.
23.Przy gromadzie może działać Koło Przyjaciół Harcerstwa.
24.Działalność finansowo-gospodarczą gromady regulują odrębne instrukcje ZHP.
25.Nadzór nad działalnością gromady sprawuje właściwa komenda. Gromada podlega także kontroli odpowiedniej komisji rewizyjnej.

Dokumentacja gromady
26.Gromada prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy wychowawczo-organizacyjnej:
1)książkę pracy wraz z rejestrem członków i pisemnymi zgodami rodziców na przynależność do gromady;
2)plan pracy przedstawiony we właściwej komendzie;
3)teczkę korespondencji gromady;
4)dokumentację finansowo-gospodarczą z rejestrem składek członkowskich.

Zakończenie działalności gromady
27.W wypadku działalności niezgodnej z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską właściwa komenda może:
1)wyznaczyć okres do 3 miesięcy na doprowadzenie działań gromady do pełnej zgodności z przepisami ZHP;
2)zwolnić z pełnionej funkcji drużynowego, mianując jednocześnie nowego;
3)rozwiązać gromadę.
28.Drużynowemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o zwolnieniu z funkcji lub rozwiązaniu gromady w ciągu 14 dni od daty powiadomienia drużynowego o tej decyzji.
29.W razie rozwiązania gromady, również próbnej, właściwy komendant ma obowiązek zaproponować jej członkom przydział do innej gromady.
30.Majątek i dokumentacja rozwiązanej gromady są przejmowane przez właściwą komendę. W wypadku gromad działających w szczepach lub związkach drużyn majątek jest przejmowany przez szczep lub związek drużyn.Patrz także: