Instrukcja kręgu instruktorskiego

Instrukcja kręgu instruktorskiego
1. Postanowienia ogólne

1.1.Podstawę prawną utworzenia kręgu instruktorskiego stanowi § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu ZHP.
1.2. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o kręgu, należy przez to rozumieć krąg instruktorski.
1.3. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta
hufca, komendanta chorągwi lub naczelnika ZHP udzielającego zgody na powstanie kręgu.
1.4. Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o instruktorach lub harcerzach, stosuje się odpowiednio do instruktorek lub harcerek.
1.5. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o regulaminie kręgu, należy przez to rozumieć regulamin lub konstytucję kręgu.

2. Zasady organizacyjne

2.1. Utworzenie kręgu
2.1.1. Krąg może powstać przy szczepie, związku drużyn, hufcu, chorągwi lub Głównej Kwaterze ZHP.
2.1.2. Warunkiem utworzenia kręgu jest złożenie u właściwego komendanta:
ˇ wniosku o założenie kręgu podpisanego przez minimum 6 instruktorów,
ˇ pisemnego zobowiązania przewodniczącego wybranego przez krąg do prowadzenia kręgu
ˇ regulaminu wewnętrznego kręgu zawierającego jego cele i zadania.
2.1.3. Zgodę na rozpoczęcie działalności kręgu wydaje na wniosek założycieli właściwy komendant, ogłaszając to w swoim rozkazie.
2.1.4. Właściwy komendant może przyznać kręgowi prawo posiadania imienia i sztandaru, może także nadać mu nazwę. Tryb przyznawania nazwy, imienia i sztandaru określają odrębne przepisy.
2.1.5. Krąg ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych we właściwej komendzie.

2.2. Członkowie i funkcyjni kręgu
2.2.1. Członkami kręgu mogą być instruktorzy oraz harcerze pełniący funkcje instruktorskie w rozumieniu par. 22 Statutu ZHP
2.2.2. Przynależność do kręgu jest dobrowolna.
2.2.3. Przydział służbowy do kręgu ogłasza rozkazem właściwy komendant.

3. Cele i zadania kręgu oraz zasady działania

3.1. Cele kręgu
3.1.1. Celem działalności kręgów instruktorskich jest rozwój instruktorski i harcerski jego członków.
3.1.2. Podejmowanie służby społecznej na rzecz harcerstwa, środowiska i swych członków.

3.2. Krąg realizuje w szczególności następujące zadania
ˇ podnoszenie kwalifikacji wychowawczych członków kręgu.
ˇ tworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz doskonalenia metod i form pracy instruktorów,
ˇ inicjowanie i organizowanie działalności programowej i wychowawczej swojego środowiska,
ˇ wzmocnienie więzi między instruktorami,
ˇ rzecznictwo spraw instruktorów.

3.3. Zasady działania kręgu
3.3.1. Krąg pracuje zgodnie z metodą harcerską, autonomicznie planuje swoją pracę i podejmuje służbę na rzecz swoich członków, społeczności w których działa i na rzecz kraju.
3.3.2. Krąg działa na podstawie wewnętrznego regulaminu zgodnego ze Statutem ZHP i niniejszą instrukcją. Regulamin wewnętrzny kręgu określa cele i zadania kręgu oraz strukturę organizacyjną kręgu i uprawnienia przewodniczącego.
3.3.3. Krąg instruktorski liczy przynajmniej 6 członków.
3.3.4. Przewodniczącym kręgu jest instruktor wybrany przez krąg. Decyzję kręgu zatwierdza rozkazem właściwy komendant.
3.3.5. Przewodniczący kręgu:
ˇ reprezentuje krąg,
ˇ odpowiada za realizację planu pracy ,
ˇ wydaje rozkazy,
ˇ odpowiada za dokumentację kręgu,
ˇ odpowiada za działalność gospodarczo-finansową kręgu,
ˇ wykonuje inne czynności powierzone mu przez krąg lub właściwego komendanta.
3.3.6. W kręgu, w zależności od potrzeb, mogą być powoływani inni funkcyjni lub organy określone w regulaminie wewnętrznym kręgu.
3.3.7. Zbiórki kręgu odbywają się przynajmniej 4 razy w roku.
3.3.8. Dla realizacji swoich zadań krąg może współpracować z innymi kręgami.

4. Dokumentacja i gospodarka kręgu

4.1. Dokumentacja kręgu
4.1.1 Krąg prowadzi dokumentację obejmującą działalność kręgu:
ˇ regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez właściwego komendanta,
ˇ ewidencję członkowską,
ˇ wykaz uchwał i decyzji podejmowanych przez krąg,
ˇ rozkazy przewodniczącego kręgu,
ˇ rozkazy właściwego komendanta,
ˇ plan pracy przedstawiony właściwemu komendantowi,
ˇ dokumentację programową kręgu,
ˇ dokumentację finansowo-gospodarczą.

4.2. Gospodarka kręgu
4.2.1 Działalność finansowo-gospodarczą kręgu reguluje odrębna instrukcja ZHP.
4.2.2 Nadzór nad działalnością kręgu sprawuje właściwy komendant. Krąg podlega także kontroli właściwej komisji rewizyjnej.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku działalności niezgodnej ze Statutem ZHP i regulaminami obowiązującymi w ZHP właściwy komendant może:
ˇ wyznaczyć okres do 3 miesięcy na doprowadzenie działań kręgu do pełnej zgodności z przepisami ZHP,
ˇ zwolnić z pełnionej funkcji przewodniczącego kręgu
ˇ rozwiązać krąg.
5.2. Przewodniczącemu kręgu przysługuje prawo odwołania się od decyzji właściwego komendanta podjętej w sprawie kręgu w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o takiej decyzji, do władzy wyższego stopnia nad komendantem, który podjął taką decyzję.
5.3. Majątek i dokumentacja rozwiązanego kręgu są przejmowane przez właściwego komendanta.
5.4. Instrukcja wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Radę Naczelną ZHP.Patrz także: